देशका नागरिकहरुको पहिचान र हितमा सञ्चालित

राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको माध्यमबाट गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा तथा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ।

Welcome Message from Director General

message from the chairman

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणका भिडियो

Login To NCIT
{{message}}

{{errors.email[0]}}

{{errors.password[0]}}

No Account? Create an account

Register To NCIT

Already have an Account? Sign in Here