जन्म दर्ता सम्बन्धमा

जन्म दर्ता सम्बन्धमा

Upload Date: Apr 30, 2022

Update Date: Nov 3, 2022

व्यक्तिगत घटना दर्ता के हो ?

व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाईँ सराईँ जस्ता मानिसका आफ्ना निजी घटना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकोमा गई दर्ता गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ ।

NEXT

Login To NCIT
{{message}}

{{errors.email[0]}}

{{errors.password[0]}}

No Account? Create an account

Register To NCIT

Already have an Account? Sign in Here